BARDZO WAŻNE: PRZED POBRANIEM, SKOPIOWANIEM, INSTALACJĄ LUB SKORZYSTANIEM Z PRODUKTU – ZAPOZNAJ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ. JEŻELI SIĘ Z NIMI NIE ZGADZASZ – ZREZYGNUJ Z PRODUKTU.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
(EULA)

DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej Umowy przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych określeń i nazw w niej zawartych:

 1. AKTUALIZACJA: dodatkowy Produkt, który może być przekazywany jednorazowo lub okresowo, a polega na dokonywaniu zmian Produktu już posiadanego przez Licencjobiorcę, mający za zadanie między innymi: jego rozbudowę, ulepszenie lub dodanie nowych funkcjonalności, usunięcie wykrytych błędów, zastosowanie nowych lub alternatywnych rozwiązań;
 2. LICENCJOBIORCA: podmiot będący przedsiębiorcą, zarówno jako osoba prawna, jak też osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która posiada zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień, a na mocy przedmiotowej Umowy zyskuje prawo do korzystania z Produktu, a w szczególności z oprogramowania należącego do Licencjodawcy;
 3. LICENCJODAWCA: CaseLayer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 5 (POLSKA), VAT-ID: PL8133713393, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000596015, REGON: 363470635, dalej także jako: „CaseLayer”, a także każdy podmiot, który będzie następcą prawnym CaseLayer np. po przekształceniu w inną formę prawną lub po połączeniu z inną spółką. Określone prawa lub obowiązki Licencjodawcy mogą być realizowane przez inne podmioty, które zostaną w odpowiednim zakresie do tego upoważnione;
 4. PRODUKT: oprogramowanie, które pozwala przetwarzać dane za pomocą urządzeń informatycznych, o charakterze on-premises software (wymaga pobrania i zainstalowania na serwerze Licencjobiorcy) udostępniane w postaci zbioru danych, złożonych w określony kod źródłowy, interfejsy wraz z instrukcją instalacji, mające realizować określoną funkcjonalność – który jest oferowany do sprzedaży na stronie internetowej CaseLayer. Produktem jest również wykonane, zmodyfikowane na indywidualne zlecenie Licencjobiorcy, oprogramowanie lub oprogramowanie dodatkowe do oprogramowania standardowo oferowanego, które może posiadać charakter półproduktu – również takie oprogramowanie może być później komercyjnie wykorzystywane przez Licencjodawcę w ramach jego działalności i stanowi jego własność. Produktem są jego Aktualizacje (o ile będą wykonywane), dodatki, jak też wszelkie zmiany wprowadzone zgodnie ze wskazaniami Licencjobiorcy lub innych osób – także w tym przypadku nie dochodzi do sprzedaży jakichkolwiek praw, a jedynie następuje upoważnienie do korzystania. Produkt nie powinien, ale może zawierać błędy, wady i powodować inne problemy skutkujące awarią systemów komputerowych i utratę danych;
 5. UDZIELENIE LICENCJI: bezterminowe, jednorazowe, odpłatne, niewyłączne upoważnienie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, do korzystania z Produktu, na warunkach określonych w Umowie – zwane również jako „Licencja”, w praktyce polegające na uzyskaniu dostępu do Produktu, zwłaszcza zawierającego się w nim oprogramowania i umożliwienie jego użytkowania;
 6. UMOWA: przedmiotowa Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego określająca prawa i obowiązki stron oraz wszelkie inne postanowienia związane z jej zawarciem, realizacją i rozwiązaniem, która jest udostępniona w sposób umożliwiający jej odtworzenie i utrwalenie.
KLAUZULE GENERALNE
 1. Niniejsza Umowa uprawnia Licencjobiorcę wyłącznie do ograniczonego użytkowania Produktu, które sprowadza się do korzystania i pobierania pożytków z Produktu –zgodnie z zakresem Licencji. Umowa nie prowadzi do sprzedaży (ani w całości, ani w jakiejkolwiek części) Produktu lub innego rodzaju przekazania Licencjobiorcy prawa rozporządzania Produktem, który nadal pozostaje własnością CaseLayer.
 2. Na podstawie Umowy nie dochodzi do przeniesienia lub ograniczenia praw autorskich, czy też jakichkolwiek praw własności przemysłowej przysługujących CaseLayer w stosunku do Produktu lub jakiejkolwiek jego części.
 3. Udzielenie Licencji w żaden sposób nie ogranicza prawa CaseLayer do nazw Produktu, wykorzystywanych znaków towarowych, nazw handlowych i innych określeń, a Licencjobiorca nie nabywa uprawnienia do korzystania z nich w ramach własnej lub cudzej działalności. Licencjobiorca nie może stosować lub wykorzystywać nazw, oznaczeń, znaków towarowych, które byłyby podobne do tych, jakie stosuje CaseLayer dla swoich Produktów.
 4. Postanowienia Umowy nie mają zastosowania w odniesieniu do konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 5. Pobranie, skopiowanie, instalacja Produktu (również po ominięciu zabezpieczeń) stanowi samoistne potwierdzenie zaakceptowania warunków Umowy, w tym zobowiązanie się do zapłaty za udzielenie Licencji.
 6. Licencjobiorca nie może zmieniać, modyfikować lub rozbudowywać kodu źródłowego Produktu, nie może również dekompilować, odkodowywać oprogramowania wchodzącego w skład Produktu, ani naruszać, łamać zabezpieczenia Produktu. Wszelkie nieuprawnione ingerencje w zakresie Produktu uprawniają CaseLayer do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Dodatkowo CaseLayer nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne naruszenie kodu źródłowego Produktu i następstwa takiego działania.
 7. Licencjobiorca nie może udostępniać Produktu innym podmiotom, w tym nie może go kopiować, sprzedawać lub przekazywać innym podmiotom do używania w jakikolwiek inny sposób. Zakaz ten dotyczy również produktu zmodyfikowanego przez Licencjobiorcę za pomocą zmiany lub rozbudowy kodu źródłowego oprogramowania.
 8. Pole eksploatacji Produktu przez Licencjobiorcę obejmuje:
  • wprowadzenie oprogramowania wchodzącego w skład Produktu, do pamięci stałej lub tymczasowej komputera,
  • przetwarzanie danych gromadzonych i opracowywanych przez/przy użyciu oprogramowania wchodzącego w skład Produktu,
  • kopiowanie Produktu i dokumentacji z nim związanej, w celu zainstalowania i uruchomienia oprogramowania, zaś poza powyższym, jedynie w celu tworzenia kopii zapasowych z wyłączeniem możliwości: jakiegokolwiek dalszego przekazywania odpłatnego lub nieodpłatnego na rzecz innych podmiotów, rozpowszechniania w Internecie, udostępniania całości lub części kodu źródłowego innym podmiotom
 9. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji, czyli dalszej Licencji na rzecz innych podmiotów, nie może również Produktu dzierżawić, użyczać, wypożyczać – bez uzyskania wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody ze strony CaseLayer.
 10. Licencjobiorca może oznaczyć Produkt własną nazwą lub znakiem towarowym, nie zmienia to jednak ograniczeń wynikających z Licencji, w tym zwłaszcza nie wpływa na fakt, że nie nabywa on prawa własności Produktu i prawa do rozporządzania Produktem, ani nie pozbawia to, ani też w żadnym stopniu nie ogranicza własności Produktu CaseLayer.
 11. Licencjobiorca zobowiązany jest do używania Produktu w sposób zgodny z prawem, nienaruszający praw osób trzecich.
 12. Produkt będzie udostępniony Licencjobiorcy po zapłacie wynagrodzenia, wówczas na wskazany przez Licencjobiorcę adres e-mail, nastąpi przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej link (URL), odsyłający do miejsca pobrania Produktu i instrukcji instalacyjnej.
 13. Licencjobiorca może, bezpłatnie uzyskać ponowny dostęp do Produktu, w tym celu zwróci się do CaseLayer o wysłanie linku do Produktu, zgłaszając taką prośbę na adres: . Uprawnienie to obejmuje przypadki utraty programu lub aktualizacji w ciągu 12 miesięcy od zakupu.
 14. Licencjobiorca można posiadać i użytkować kopię Produktu wyłącznie na jednym serwerze. Wykorzystanie Produktu na większej liczbie serwerów wymaga zakupu Licencji na każdy kolejny serwer. Nieuprawnione posiadanie większej liczby kopii lub zainstalowanie oprogramowania na większej liczbie serwerów niż zakupiona liczba Licencji, zobowiązuje Licencjobiorcę do zapłaty wynagrodzenia za każdą dodatkową kopię lub/i zainstalowanie na serwerze.
 15. Instalacja oprogramowania na serwerze nie uprawnia do korzystania z niego na większej liczbie stanowisk niż liczba zakupionych Licencji. W sytuacji użytkowania Produktu przez większą liczbę użytkowników, należy upewnić się, czy nie przekracza ona liczby nabytych Licencji.
 16. CaseLayer jest uprawniona do stosowania środków technicznych i informatycznych, których celem będzie monitorowanie dostępu do Produktu, a także zapobieganie bezprawnemu kopiowaniu lub innemu nieuprawnionemu jego użyciu lub wykorzystaniu.
 17. Prawidłowe korzystanie z Produktu, jego aktualizacji może wymagać dostępu do Internetu, wówczas Licencjobiorca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać dostęp do Internetu i/lub aktywnych kont online, gdyż ich brak może powodować ograniczenie lub uniemożliwienie prawidłowego korzystania z Produktu.
 18. Akceptując warunki Umowy, Licencjobiorca wyraża tym samym zgodę na gromadzenie przez CaseLayer informacji na jego temat, a także informacji dotyczących wykorzystywanych przez niego produktów oraz wszelkich innych informacji uznanych za ważne w celu zapewnienia, że Produkt jest używany zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. CaseLayer zapewnia ochronę prywatności i poufność tych danych zgodnie ze stosowaną Polityką Prywatności.
 19. CaseLayer informuje, że Produkt wykorzystuje funkcję zawartą w programie i rozszerzeniach, której celem jest identyfikacja trendów, wykrywanie błędów, informacji o aktywacji oprogramowania, gromadzenie statystyk połączeń z serwerem licencyjnym. Licencjobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji w celach określonych w niniejszej Umowie i/lub Polityce Prywatności.
 20. Akceptacja Umowy jest równoznaczna z akceptacją warunków Polityki Prywatności stosowanej przez CaseLayer.
 21. Niedochodzenie przez CaseLayer praw przysługujących jej w oparciu o przedmiotową Umowę, jak też bierność w przypadku naruszenia postanowień Umowy ze strony Licencjobiorcy lub podmiotu trzeciego, nie oznacza zrzeczenia się przez CaseLayer jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 22. Licencjobiorca ma prawo do przekazywania CaseLayer opinii na temat Produktu i jego funkcjonalności, przy czym nie niesie to konieczności modyfikowania Produktu lub jakiejkolwiek jego części. CaseLayer jest uprawniona do nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie, wykorzystania treści opinii w ramach swojej działalności gospodarczej, publikowania, zaś Licencjobiorca nie nabywa z tej przyczyny żadnego prawa do otrzymania od CaseLayer jakiejkolwiek formy wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za stworzenie i przekazanie opinii. CaseLayer na podstawie opinii Licencjobiorcy lub podmiotów z nim powiązanych, a także w oparciu o zgłoszone do supportu pytania lub zagadnienie – może nieodpłatnie korzystać z takich pomysłów i w ten sposób tworzyć nowy Produkt, lub modyfikacje, aktualizacje Produktów już oferowanych w ramach swej działalności.
 23. CaseLayer jest uprawniona do przeniesienia lub obciążenia praw przysługujących jej w stosunku do Produktu na rzecz innego podmiotu lub podmiotów, ponadto może swobodnie zmieniać jego nazwę, oznaczenia i inne dane związane z udostępnianiem Produktu lub serwisem.
AKTUALIZACJE
 1. CaseLayer udostępnia aktualizacje Produktu – nieodpłatnie przez pierwsze 12 miesięcy od daty zakupu, po upływie tego okresu Licencjobiorca może zakupić aktualizację na kolejny okres 12 miesięcy po zapłacie kwoty wskazanej przy zakupie Produktu, przy czym CaseLayer zastrzega sobie prawo zmiany ceny na kolejny rok.
 2. CaseLayer może wykonywać i udostępniać aktualizacje Produktu, przy czym to CaseLayer lub podmiot przez nią upoważniony, decyduje o ilości i zakresie dokonywanych aktualizacji.
 3. Licencjobiorca nie jest zobowiązany do zakupu aktualizacji – robi to dobrowolnie.
 4. Po wydaniu aktualizacji CeseLayer prześle Licencjobiorcy wiadomość e-mail zawierającą informację o dostępnych aktualizacjach wraz z linkiem odsyłającym do miejsca, skąd można je pobrać lub stosowna informacja o dostępnych aktualizacjach, będzie umieszczona na stronie internetowej Produktu.
SUPPORT
 1. CaseLayer zapewnia Licencjobiorcy wsparcie techniczne i informacyjne w odniesieniu do Produktu (support), które jest bezpłatne w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty zakupu, z ograniczeniem możliwości wysłania w tym czasie do analizy 6 pytań lub zagadnień, a za każde następne Licencjobiorca zapłaci kwotę wskazaną przy opisie Produktu.
 2. Po upływie 12 miesięcy support będzie dostępny dla Licencjobiorcy, przy czym za każde zadane pytanie, zgłoszony problem – Licencjobiorca zapłaci kwotę wskazaną przy opisie Produktu.
 3. CaseLayer będzie udzielać wsparcia technicznego i informacyjnego na bieżąco – jako odpowiedź na zgłoszenie przesłane na adres e-mail: . Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 72h od zgłoszenia, chyba że charakter zgłoszenia nie pozwala na zachowanie tego terminu.
 4. CaseLayer zastrzega sobie możliwość rezygnacji z prowadzenia supportu, po upływie roku od daty sprzedaży Produktu – bez podania przyczyny. Opłaty wniesione przez Licencjobiorcę za dalszy okres zostaną mu zwrócone – proporcjonalnie do czasu, przez jaki support był dostępny.
 
CZAS OBOWIĄZYWANIA
 1. Udzielenie Licencji ma charakter bezterminowy, co oznacza, że Licencjobiorca kupując Licencję może korzystać z Produktu bez ograniczeń czasowych, dotyczy to również zaktualizowanych wersji Produktu.
 2. Umowa zaczyna obowiązywać strony od momentu jej zatwierdzenia przez Licencjobiorcę lub po pobraniu, uzyskaniu dostępu i pierwszym użyciu oprogramowania lub innej części Produktu, również gdy Licencjobiorca nie zatwierdził Umowy w sposób wyraźny.
 3. CaseLayer zrzeka się prawa wypowiedzenia Licencji, jeżeli jest to możliwe według przepisów prawa obecnie obowiązującego lub przepisów, które będą obowiązywały w przyszłości, jednak pod warunkiem przestrzegania postanowień Umowy (realizacji obowiązków) przez Licencjobiorcę.
 4. Licencja wygasa ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Licencjobiorca będzie korzystał z Produktu w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub gdy Licencjobiorca zrezygnuje z Produktu. Rezygnacja wiąże się z koniecznością zniszczenia wszelkich kopii Produktu oraz odinstalowania go z serwerów, co nie rodzi po stronie CaseLayer obowiązku zwrotu jakichkolwiek świadczeń poza wyraźnie określonymi przypadkami.
 5. W sytuacji rozwiązania Umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do zniszczenia wszelkich posiadanych kopii Produktu i jego części składowych oraz usunięcia z serwerów, na których dokonano instalacji oprogramowania, a także zaprzestania korzystania z niego.
 
WYNAGRODZENIE
 1. Uzyskanie dostępu do Produktu jest odpłatne, wynagrodzenie należne CaseLayer jest płatne z góry w wysokości wskazanej przy opisie Produktu, gdzie zawarto również procedurę zakupu.
 2. Licencjobiorca może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni kalendarzowych, wówczas otrzyma zwrot całego wpłaconego wynagrodzenia.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. CaseLayer nie udziela gwarancji na Produkt, w tym też zakresie nie odpowiada za jego działanie zgodnie z oczekiwaniami Licencjobiorcy.
 2. CaseLayer nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zintegrowania Produktu z produktami, zwłaszcza z oprogramowaniem stworzonym przez inne podmioty, w tym też zakresie nie odpowiada za naruszenie praw do integralności produktów, do których prawa przysługują innym podmiotom, nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego produktu, a także zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia wsparcia technicznego co do produktów zintegrowanych.
 3. Licencjobiorca zrzeka się wszelkich rękojmi w stosunku do Produktu w zakresie wad fizycznych Produktu.
 4. CaseLayer odpowiada za szkody – poniesione straty i/lub utracone korzyści – powstałe w związku z użytkowaniem Produktu, jedynie do wartości wynagrodzenia, jakie uzyskała za udostępnienie go Licencjobiorcy. Pod warunkiem, że szkoda taka powstała bezpośrednio z przyczyn błędów Produktu lub innych wad w nim tkwiących.
 5. CaseLayer w ogóle nie odpowiada za szkody, które powstały na skutek wykorzystania Produktu, którego kod źródłowy został zmieniony przez Licencjobiorcę.
 6. Z uwagi, że na niektórych obszarach/terytoriach powyższe ograniczenie może okazać się nieskuteczne, dlatego też CaseLayer zastrzega sobie możliwie najszersze ograniczenie odpowiedzialności, jakie jest przewidziane w danym porządku prawnym.
 7. CaseLayer nie odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie Produktu przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią, jakie nastąpiło po sprzedaży Licencji.
 8. Jeżeli CaseLayer zostanie pozwana do sądu bądź otrzyma roszczenie osoby trzeciej związane z Produktem, a które wynika z działania lub zaniechania Licencjobiorcy, Licencjobiorca przejmie na siebie wszelką odpowiedzialność za CaseLayer i zobowiązuje się nie występować przeciwko niej z żadnymi powództwami w szczególności regresowymi.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. CaseLayer zastrzega sobie prawo, iż jednostronnie – według własnego uznania, może dokonywać zmian, modyfikacji treści Umowy i zamieszczenie jej aktualnej wersji na stronie internetowej CaseLayer, bądź wysyłając je bezpośrednio do Licencjobiorcy. Nowa wersja umowy obowiązuje od momentu jej publikacji lub przekazania.
 2. Wersja Umowy w języku polskim stanowi podstawę do tłumaczenia i interpretacji Umowy w innych wersjach językowych.
 3. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek postanowienia umownego nie skutkuje nieważnością całej Umowy, która nadal obowiązuje w pozostałej części, a w miejsce nieważnych postanowień wchodzą odpowiednie unormowania prawne – o ile jest to w danych okolicznościach możliwe.
RYGOR PRAWNY I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Umową, o ile w danym systemie prawnym jest to możliwe, będą podlegać prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich (powszechnych) zgodnie z siedzibą CaseLayer.